ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2009

ಶರಣಾಗತಿ, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ

ಗುರುವಾರ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯, ೨೦೦೯

ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯು ಬಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಲಾರದ ತಲೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುವ ತಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದಲೋ ಅವಮಾನದಿಂದಲೋ ಬಾಗಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶರಣಾಗತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ನಮಿಸುವ ತಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಮಾನದಿಂದ ತಗ್ಗುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವಮಾನವು ಅಹಂಕಾರದ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜವು ಅವಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವಮಾನವು ನಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ. ನಾಚಿಕೆಯು ಪ್ರೇಮದ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಷಣಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಮನಿಸಿ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅವಮಾನವು ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ.